KAM-beleid

KAM-beleid

Slimmer, sneller en beter bouwen is geen keuzemogelijkheid, maar een keiharde belofte. Hoe we deze belofte waarmaken? Door voorop te lopen in het toepassen van innovatieve technieken en werkprocessen. En door als betrokken specialist echt mee te denken met al onze partners en de lat altijd hoger te leggen. Bouwen kán anders is het motto bij Van der Heijden dan dat doen we door bewijs te leveren, consistent te zijn en vooral ook te dóen! Op die manier zijn we kosteneffectief, leveren we binnen de afgesproken tijd en is elk project van hoogwaardige kwaliteit. Zo verrassen we onze opdrachtgevers door keer op keer hun verwachtingen te overtreffen.

De directie ziet het dan ook als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed geïnstrueerde medewerkers, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers. Minimaal wordt voldaan aan de eisen wet- en regelgeving. Waar nodig of wenselijk worden extra inspanningen verricht boven het niveau van normen, wet/regelgeving. Hierbij denken wij onder andere aan het gebruik van verantwoord (en het liefst lokaal of regionaal ingekochte) materialen, waaronder duurzaam hout, het beperken van afval en het recyclen daarvan.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige en duurzame manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, toeleverend netwerk maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde uitgangspunten geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, een optimale kwaliteit, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten. Dit is een continu proces van verbetering. Medewerkers worden gecoacht en gestimuleerd hier elke dag over na te denken en ten uitvoering te brengen.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en samenwerken met kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorg dragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd worden en verspillingen geminimaliseerd.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Er dient minimaal voldaan te worden aan vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-manager aangesteld.

Voor het bovenstaande is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteit), NEN-EN-ISO 14001 (milieu) en FSC ® STANDARD met licentiecode FSC-C108407 en PEFC (verwerken hout).

Opgesteld namens de directie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Schaijk, 1 februari 2022

Emiel Bongers

Algemeen Directeur

Ferry Verstappen

Commercieel Directeur

Bart Kuppen

Financieel Directeur