','

' ); } ?>

Privacybeleid

Bij gebruik van de diensten van Van der Heijden bouw en ontwikkeling (hierna te noemen Van der Heijden) kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier, het inschrijven op een woning, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites en beschikbare gestelde apps en andere diensten zoals evenement.

 

Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, verbeteren we onze communicatie omtrent projecten, en realiseren we producten en diensten die aansluiten op uw behoeften. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Een goed inzicht in de producten stelt derden in staat u de producten en diensten aan te bieden waar u in geïnteresseerd bent.

 

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

 

Contact

Met dit privacy en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kunt u contact opnemen met ons via emailadres: info@vd-heijden.nl

 

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Wilt u zich inschrijven voor een woning en/of een contactformulier invullen dan hebben wij in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Als u wordt gevraagd om gegevens in te voeren dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te maken van de dienst (en dus welke moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

 

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps en andere diensten zoals evenementen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij verwerken.

 

Grofweg zijn er 4 manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:
– invullen contact formulier: naam en emailadres;
– invullen sollicitatie formulier: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en CV
– het aanvragen van informatie of producten via onze (mobiele) websites: naam en e-mailadres;
– gebruik van onze websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van deze (mobiele) websites, zoals bezochte pagina’s en de websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Verder worden (persoons) gegevens verwerkt die u zelf via de app en of websites hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

 

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, emailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

 

Worden al deze gegevens bij alle informatie en producten die ik op de Van der Heijden websites aanvraag verzameld?

Nee, bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruikt maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Voor het verzamelen van uw gegevens over uw daadwerkelijk gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook.

 

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies en locatie gegevens).

 

Van der Heijden kan uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochtermaatschappijen van Van der Heijden Holding bedoeld.

 

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:
– voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
– om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
– om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
– wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’)
– om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
– om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

 

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.

 

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit melden.

 

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen.

 

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

 

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, zoals de bij het project betrokken makelaar, notaris, aannemer en de leveranciers van keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en dergelijke, tenzij de verkrijger de ondernemer meedeelt dat hij/zij daarop geen prijs stelt.

 

Cookies

Wij maken bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, camerabewaking en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, hoelang deze gegevens worden bewaard, wie er toegang hebben tot deze gegevens en of wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@vd-heijden.nl . Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

 

Wijzigen van het Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, websites of per e-mail.

 

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 Mei 2018